Maija Lahtisen tutkintapyyntö Pekka Paavolasta lokakuussa 2006

Maija-Liisa Lahtinen pyytää esitutkintaviranomaisen toimenpiteitä seuraavassa asiassa:

1. Tutkintapyynnön kohde

Tämä tutkintapyyntö koskee varatuomari Pekka Kalervo Paavolan menettelyä Helsingin hovioikeudessa 20.3.2006 järjestetyssä rikosasian R 05/1500 pääkäsittelyssä.

Maija-Liisa Lahtisen käsityksen mukaan Pekka Paavola on todistajana oikeudessa kertonut totuudenvastaisesti siitä oikeudenkäynnin kannalta olennaisesta seikasta, kenen nimissä jäljempänä yksilöity pankkitili on ollut.

Paavolan menettely täyttää törkeän perättömän lausuman tuomioistuimessa (RL 15:3) tai ainakin perättömän lausuman tuomioistuimessa (RL 15:1) tunnusmerkistön.

Paavolaa on edellä mainitun rikosasian esitutkinnassa kuultu rikoksesta epäiltynä, mutta käräjä- ja hovioikeudessa todistajana.

Paavolan esitutkintakertomukset 27.3.1998 ja 29.4.1998 sekä käräjä- ja hovioikeudessa todistajana annetut kertomukset ovat olennaisilta osin samansisältöiset.1

2. Tapahtumat

2.1. Paavolan työsuhde ja tehtävät

Pekka Paavola on toiminut edesmenneen kustantaja Urpo Lahtisen taloudellisena neuvonantajana vuodesta 1991 lukien Urpo Lahtisen kuolemaan 15.10.1994 saakka.

Paavola ryhtyi 4.1.1991 allekirjoitetun kirjallisen työsopimuksen perusteella toimimaan aluksi Art Urpo Oy –nimisen yhtiön toimitusjohtajana.2

Työsopimuksen kohdan 6. mukaan Paavolan tehtävänä oli toimitusjohtajan tehtävän lisäksi ”hoitaa myös Urpo Lahtisen mahdollisesti osoittamat muut tehtävät, jotka vastaavat hänen koulutustaan ja aiempaa työkokemustaan.3

Paavolan tehtävä on ollut täysipäiväinen ja sen hoitamisesta maksettu palkkaa noin 45.000 markkaa kuukaudessa.

Lahtisen keväällä 1991 tapahtuneen sairastumisen jälkeen Paavolan tehtävät keskittyivät 100 prosenttisesti Lahtisen henkilökohtaisten ja Lahtisen perheen asioiden hoitamiseen.4

Paavolan mukaan hänen ja Lahtisen välillä vallitsi molemminpuolinen luottamus esimerkiksi taloudellisissa asioissa.5

Paavola on kertomansa mukaan hoitanut Lahtisen pienet ja suuret raha-asiat.6

2.2. Tilin avaaminen Sveitsiin

Paavola on kertonut hovioikeudessa Union Bank of Switzerland –nimisessä pankissa olevan tilin numero 566.597.W.R. avaamisesta seuraavaa:7

Lahtinen antoi hänen tehtäväkseen avata tili sveitsiläiseen pankkiin.

Paavola valitsi pankiksi Sveitsin suurimpiin lukeutuvan Union Bank of Switzerlandin (”UBS”).

Paavola sopi tapaamisesta tilin avaamiseksi UBS:n edustajan kanssa. Paavola ilmoitti tilille tulevan suurehkon summan.

Paavola meni UBS:n konttoriin Genevessä yhdessä Maija-Liisa Lahtisen kanssa tapaamaan UBS:n edustajaa J. Greweä. Urpo Lahtinen ei tullut mukaan pankkiin, koska oli hänen liikkumisensa pyörätuolin kanssa oli hankalaa.

Tilinavaamista koskevassa tapaamisessa UBS:n konttorissa kerrottiin, että rahat tilille ovat tulossa luxemburgilaisesta pankista. Muuta varojen alkuperästä ei edes kysytty. Paavola antoi pankissa käsialanäytteensä.

Paavolaa ei kertomansa mukaan kiinnostanut, kenen nimiin tili UBS:ssa avattiin. Hän joi pankissa kahvit tai teet Maija-Liisa Lahtisen hoitaessa tilinavaamistoimet UBS:n edustajan kanssa.

Käräjäoikeudessa kuultuna Paavola kertoi, että asiakirjat olivat ranskankielisiä.8

Paavola ei keskustellut pankissa käynnin jälkeen Urpo Lahtisen siitä, kenen nimiin tili avattiin.9

Paavola ei ollut koskaan keskustellut Urpo Lahtisen kanssa nimenomaisesti siitä, kenen nimiin tili Sveitsissä pitäisi avata.10

Paavolan mukaan ei ollut viitteitä siitä, että tilille sittemmin siirretyt varat oli tarkoitus siirtää jonkun muun kuin Urpo Lahtisen nimissä olevalle tilille.11

2.3. Varojen siirto Sveitsiin

Sen jälkeen kun tili UBS:in oli avattu, tilille siirrettiin 34 miljoonaa markkaa Urpo ja Maija Lahtisen yhteisissä nimissä olleelta tililtä luxemburgilaisesta pankista 8.4.1994.

Varojen siirtäminen tapahtui kirjallisen, Urpo ja Maija-Liisa Lahtisen yhdessä 9.3.1994 allekirjoittaman, siirtomääräyksen perusteella.12

Paavola lähetti 18.3.1994 siirtomääräyksen luxemburgilaiseen pankkiin allekirjoittamansa saatteen kanssa.13

2.4. Urpo Lahtisen perunkirjoitus

Urpo Lahtisen jälkeen laaditussa perunkirjassa ei merkintää kysymyksessä olevasta UBS:n tilistä.14

Tiedot pankkitileistä perunkirjaa varten kokosi Paavola ja hänen toimistonsa henkilökunta. Paavola on kertomansa mukaan tutustunut perunkirjaan.15

Paavola ei kuitenkaan reagoinut tilin ja varojen puuttumiseen perunkirjasta vaikka tilinavauksesta Sveitsissä ja sen jälkeisestä 34 miljoonan markan tilisiirrosta ei ollut kulunut vuottakaan.

2.5. UBS:ssa laaditut asiakirjat

Tilinavaus UBS:ssa edellytti useiden asiakirjojen laatimista ja allekirjoittamista.

Toisin kuin Paavola on kertonut, tietoja tilinavausta varten ei antanut Maija-Liisa Lahtinen pankissa käynnin yhteydessä 9.3.1994 vaan tarvittavat tiedot oli antanut Paavola itse jo aiemmin.

Asiakirjat sisälsivät ensinnä varsinaisen talletussopimuksen, joka on englannin kielinen.16 Sopimuksen mukaan avaava tallettaja on Maija-Liisa Lahtinen, joka on tunnistettu passin perusteella.

Tilivarojen edunsaavan omistajan henkilöllisyys varmistettiin Sveitsin lain edellyttämällä tavoin täyttämällä ns. A-lomake.17 Asiakirja on englanninkielinen. Tilivarojen edunsaava omistaja on Maija-Liisa Lahtinen.

Tämän lisäksi allekirjoitettiin ainakin seitsemän muuta varainhoitoa koskevaa sopimusta, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta kaikki englanninkielisiä.18

Maija-Liisa Lahtinen antoi Urpo Lahtiselle valtuutuksen tilinkäyttöä varten.19 Valtuutus on englanninkielinen.

Maija-Liisa Lahtinen antoi Paavolalle oikeuden saada kaikki tiedot avatusta tilistä.20 Paavola kirjoitti mainitsemansa allekirjoitusnäytteen asiakirjaan lisäten nimeensä käsin toisen etunimensä ”Kalervo”.

Asiakirjaan on kirjoitettu ”I hereby authorize Mr. Pekka Kalervo Paavola to receive all information about my account.”

3. Oikeudellinen arvio

3.1. Paavolan tietoisuus tilin omistajasta

Paavola on kertonut UBS:n tilistä niin kuin kirjatuista kertomuksista ilmenee.

Mitä Paavola on todellisuudessa tiennyt joudutaan arvioimaan seuraavien seikkojen perusteella:

a) Paavolan asema Urpo Lahtisen taloudellisten asioiden hoitajana ja siitä seuraavat velvollisuudet,

b) Paavolan Urpo Lahtiselta saama tehtävä avata tili sveitsiläiseen pankkiin ja siirtää varat Luxemburgista Sveitsiin,

c) UBS:ssa laaditut asiakirjat ja niiden sisältö ja

d) Paavolan toiminta Urpo Lahtisen perunkirjoituksessa.

On selvää, että Paavolan tehtäviin Urpo Lahtisen taloudellisten asioiden hoitajana on kuulunut paitsi varoja koskevien nimenomaisten määräysten toteuttaminen myös yleinen päämiehen taloudellisten etujen valvonta. Paavola on saanut tehtävästään huomattavan kuukausipalkan. Koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella Paavola on varmuudella ymmärtänyt tehtäväänsä liittyvät velvollisuudet.

Tämä huomioon ottaen ei ole uskottavaa, että Paavola olisi jättänyt kertomallaan tavalla selvittämättä kenen nimiin tili UBS:ssa avattiin. Tilinavaaminen oli kuitenkin perustunut Urpo Lahtisen Paavolalle antamaan nimenomaiseen tehtävään.

Yhtä kaikki on täysin epäuskottavaa, että Paavola lähettäisi luxemburgilaiseen pankkiin 34 miljoonaa markkaa koskevan siirtomääräyksen, jos hän ei tietäisi kenen tilille varat päätyvät.

Viimeistään kirjoittaessaan nimensä edellä mainittuun tiedonsaantia koskevaan määräykseen, jossa Maija-Liisa Lahtinen oikeuttaa Paavolan saamaan kaikki tiedot Maija-Liisa Lahtisen tilistä, Paavola on varmuudella tullut tietämään kuka kyseisen tilin omistaa.

Paavola ei toimittanut tietoja UBS:n tilistä Urpo Lahtisen perunkirjaa varten eikä reagoinut niiden puuttumiseen lopullisesta perunkirjasta vaikka hän tehtävänään oli hoitamiaan asioita koskevien tietojen kokoaminen ja toimittaminen perunkirjan laatijalle.

Tämä ei voi olla mahdollista mistään muusta syystä kuin siitä, että Paavola on erittäin hyvin tiennyt tilin olevan yksin Maija-Liisa Lahtisen nimissä ja että sille siirretyt varat eivät ole olleet Urpo Lahtisen omaisuutta.

Edellä olevan mukaisesti ei jää varteenotettavaa epäilystä siitä, etteikö Paavola ole ainakin 9.3.1994 lukien tiennyt kenen nimissä UBS:n tili on.

 

3.2. Hovioikeuden tuomio 6.6.2006

Maija-Liisa Lahtinen on tuomittu hovioikeudessa 2 vuoden 9 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen törkeästä kavalluksesta.

Hovioikeus on katsonut Maija-Liisa Lahtisen kavaltaneen Urpo Lahtisen kuolinpesältä UBS:n tilillä olleet varat. Maija-Liisa Lahtinen on kiistänyt syytteen, koska Urpo Lahtinen oli ennen kuolemaansa lahjoittanut varat hänelle.

Tuomio on perustunut sen arviointiin, kenen varoja UBS:n tilille olevat varat olivat Urpo Lahtisen kuolleessa 15.10.1994. Hovioikeus totesi tuomion perusteluissa, että

”Siitä kenen nimissä tili numero 566.597.W.R. on ollut ei ole esitetty asiakirjanäyttöä.”21

ja, että

”Maija-Liisa Lahtisen väitettä kysymyksessä olevan 34 miljoonan markan lahjoittamisesta tukee jossain määrin se, että varat oli siirretty tilille, joka oli ainakin hänen nimissään.”

Hovioikeus katsoi kuitenkin lahjoitustarkoituksen jääneen näyttämättä perustaen näkemyksensä pääosin Paavolan kertomaan.

Jos Paavola olisi kertonut totuuden eli, että tili avattiin Urpo Lahtisen antaman tehtävän mukaisesti yksin Maija-Liisa Lahtisen nimiin, olisi tämä seikka jo yksinään ollut todennäköisesti riittävä näyttö lahjoitustarkoituksesta.

 

3.3. Paavolan menettely

Paavola on tiennyt, mikä merkitys hänen kertomuksellaan asiassa on. Hän on oikeudessa todennut, että kysymys varojen omistajasta on oikeudenkäynnin ydinkysymys.22

Paavola on ollut asiassa aluksi myös itse epäiltynä. Antamalla totuutta vastaamattoman kertomuksen Paavola on pyrkinyt ja onnistunut torjumaan itseensä kohdistuneet epäilyt. Syytteen vaara ei kuitenkaan oikeuta todistajaksi nimettyä valehtelemaan.

Paavolan menettelyn seurauksena Maija-Liisa Lahtinen on tuomittu ehdottomaan vankeusrangaistukseen törkeästä rikoksesta ja velvoitettu maksamaan rikosperusteisena vahingonkorvauksena yli 5 miljoonan euroa.

Tämän mukaisesti on perusteltua arvioida Paavolan menettelyä ensisijassa perättömän lausuman törkeänä tekomuotona (RL 15:3).

 

4. Todistelu

Tähän tutkintapyyntöön on edellä tekstissä yksilöidyt asiakirjat (liitteet 1-20).

Osana tutkintaa tulisi kuulla seuraavat henkilöt:

1) Seija Mäkelä

Mäkelä on toiminut Urpo Lahtisen ja Pekka Paavolan sihteerinä. Mäkelä tietää Paavolan osallistuneen tietojen kokoamiseen Urpo Lahtisen perunkirjaa varten.

2) Jürgen Grewe

Grewe on edustanut UBS:a kysymyksessä olevan tilin avaamisesta sovittaessa. Grewe tietää, mikä on ollut Paavolan rooli asiassa.

Grewen kuuleminen edellyttää Sveitsin lain mukaan myös pankin eli UBS:n kuulemista ja tilinomistajan suostumusta.

Maija-Liisa Lahtinen ilmoittaa suostuvansa siihen, että Union Bank of Switzerlandia ja sen edustajaa Jürgen Greweä kuullaan tässä asiassa.

3) Matti Nenonen

Asianajaja Matti Nenonen on toiminut Maija-Liisa Lahtisen asiamiehenä Urpo Lahtisen perunkirjoitukseen liittyen.

Nenonen tietää Paavolan osallistuneen tietojen kokoamiseen Urpo Lahtisen perunkirjaa laadittaessa.

Allekirjoitus:

___ .10. 2006

Maija-Liisa Lahtinen

 

1 Kaikki Paavolan kertomukset on liitetty tähän tutkintapyyntöön kokonaisuudessaan, liitteet 1-3. Tarvittaessa nauhoitukset KO:ssa ja HO:ssa toimitetaan myös tiedostoina.

2 Paavolan työsopimus 4.1.1991, liite 4

3 Paavola on koulutukseltaan juristi, varatuomari. Hän toiminut muun muassa Suomen oikeusministerinä ja Tampereen kaupungin johtajana.

4 Paavola HO:ssa, s. 1

5 Paavola HO:ssa, s. 2

6 Paavola HO:ssa, s. 10 ja todistajana saman asian alioikeuskäsittelyssä Helsingin KO:ssa (R 00/9419), s. 16 sekä esitutkinnassa 317-318

7 Paavola HO:ssa, lähinnä s. 12-20 ja 29-30

8 Paavola KO:ssa s. 13-14

9 Paavola HO:ssa, s. 21, vastauksena AA Marttilan kysymykseen Paavolan todistajankertomuksesta käräjäoikeudessa, ks. Paavola KO:ssa, s. 36

10 Paavola HO:ssa, s. 21, vastauksena AA Marttilan kysymykseen Paavolan todistajankertomuksesta käräjäoikeudessa, ks. Paavola KO:ssa, s. 36

11 Paavola HO:ssa, s. 21, vastauksena AA Marttilan kysymykseen Paavolan todistajankertomuksesta käräjäoikeudessa, ks. Paavola KO:ssa, s. 36

12 Liite 5

13 Liite 6

14 Perunkirja, liite 7

15 Paavola HO:ssa, s. 28, esitutkinnassa, s. 312, 325 ja 331-332

16 Liite 8

17 Liite 9

18 Liitteet 10-16

19 Liite 17

20 Liite 18

21 HO:n tuomio 6.6.2006, liite 19, s. 11. Tähän tutkintapyyntöön liitetyt UBS:ssa 9.3.1994 laaditut asiakirjat eivät ole olleet todisteina HO:ssa.

22 Paavola HO:ssa, s. 19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *